REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GIGI KIDS (dalej „Regulamin”)

Sklep Internetowy Gigi Kids jest prowadzony przez: Prosta Forma Anna Getka, ul. Roztocka 11/1, 04-189 Warszawa, NIP: 1132933640 (dalej „Sklep”).

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w następujący sposób:

 1. Sklep Stacjonarny – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Sklep pod adresem: ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 11, 03-984 Warszawa
 2. Sklep Internetowy – prowadzona przez Sklep platforma sprzedażowa- Sklep Internetowy, dostępny pod domeną internetową www.gigikids.pl, a także pozostałe funkcjonalności udostępnione na stronie www.gigikids.pl.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym bądź wykorzystująca pozostałe funkcjonalności udostępnione na stronie internetowej.
 4. Konsument – Klient będący wyłącznie osobą fizyczną, zawierający umowę ze Sklepem za pośrednictwem Sklepu Internetowego w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto Klienta – jedna z funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym przeznaczona dla Klientów prowadzona pod unikalnym loginem i zabezpieczona hasłem. Za pośrednictwem Konta Klienta Klient uzyskuje dostęp do funkcjonalności, które nie są dostępne dla niezalogowanych Klientów.
 6. Produkt – ruchomość dostępna w Sklepie Internetowym do zakupu przez Klienta za określoną cenę sprzedaży.
 7. Strona Produktowa – podstrona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Produktu.
 8. Koszyk –  funkcjonalność Sklepu Internetowego dostępna dla Klienta i umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: ilość produktów, formy płatności, adres dostawy, sposoby dostawy, dane do faktury, a w przypadku Klientów posiadających Konto Klienta również wpisanie kodu rabatowego.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta obejmujące ofertę zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży zawieranej na odległość za zapłatą konkretnej ceny oraz ewentualnych kosztów przesyłki, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.
 10. PRE-ORDER – zamówienie specjalne, przed premierą lub dostawą danego produktu. Dostawa zamówień PRE-ORDER odbywa się po otrzymaniu towaru przez sklep.
 11. Punkt Odbioru – sklep stacjonarny znajdujący się pod adresem ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 11, 03-984 Warszawa lub paczkomaty obsługiwane przez InPost Sp. z o.o. lub punkty odbioru wskazane przez  DHL PARCEL POLSKA Sp. z o.o.
 12. Firma Kurierska – InPost Sp. z o.o. lub DHL PARCEL POLSKA Sp. z o.o.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Stron Produktowych, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką̨ internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym założenia Konta Klienta, składania Zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, z aktualnymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności do ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne.
 5. Przeglądanie Stron Produktowych zamieszczonych w Sklepie Internetowym  oraz składanie Zamówień przez Klienta nie wymaga założenia Konta Klienta, aczkolwiek jego założenie jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu składania Zamówień oraz umożliwienia korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla Klientów posiadających Konto Klienta, funkcjonalności Sklepu Internetowego.

§2 Konto Klienta

 1. W celu założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając wskazane tam dane oraz ustalając hasło dostępu, a także zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności. Poprzez kliknięcia potwierdzenia rejestracji Klient zawiera ze Sklepem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą na czas nieokreślony i mającą za przedmiot prowadzenie przez Sklep Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Klient może podczas rejestracji wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym oraz marketingowym (w tym usługa newslettera).
 2. Klienta zobowiązany jest do podania poprawnych i prawdziwych danych osobowych. W przypadkach prawem określonym Klient ponosi wobec Sklepu odpowiedzialność za szkody spowodowane podaniem danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Klienta.
 3. Każdorazowe logowanie do Konta Klienta odbywa się przy użyciu ustalonego przez Klienta podczas rejestracji (lub zmienionego później) loginu oraz hasła.
 4. Założenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 5. Założenie Konta Klienta pozwala między innymi na:
  1. uzyskanie dostępu do historii Zamówień,
  2. zdefiniowanie adresów dostaw i danych do faktur VAT,
  3. edycję adresów dostaw,
  4. skorzystanie z usługi newslettera i rezygnację z tej usługi,
  5. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych Klientom posiadającym Konto Klienta.
 6. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie zgłaszając swoje żądanie z zawartymi w nim informacjami o adresie e-mail podanym przy zakładaniu Konta Klienta pod adres e-mail kontakt@gigikids.pl lub pisemnie na adres ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 11, 03-984 Warszawa. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta Klienta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 7. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia co do funkcjonowania Konta Klienta należy kierować na adres e- mail sklep@gigikids.pl. Sklep zastrzega sobie 14-dniowy termin na rozpatrzenie zgłoszenia Klienta. W przypadku zgłoszenia zawierającego braki uniemożliwiające załatwienie sprawy Sklep zastrzega sobie możliwość wystąpienia do nadawcy wiadomości o uzupełnienie zgłoszenia. Nieuzupełnienie zgłoszenia spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez odpowiedzi przez Sklep.
 8. Sklep jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z ważnych powodów, którymi są:
  1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
  2. powtarzające się (co najmniej dwukrotnie) składanie przez Klienta Zamówień płatnych za pobraniem z podaniem błędnych lub nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających doręczenie przesyłki;
  3. uporczywe i powtarzające się̨ składanie i rezygnowanie przez Klienta z Zamówień na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Sklep zgodnie z treścią̨ Zamówienia.
 9. Zablokowanie Konta Klienta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 10. W przypadku zablokowania Konta Klienta, niezrealizowane Zamówienia złożone przez Klienta zostają anulowane przez Sklep. Anulowanie następuje w ciągu maksymalnie 3 dni od zablokowania Konta Klienta. Sklep niezwłocznie dokona zwrotu kwoty uiszczonej przez Klienta tytułem zapłaty za złożone Zamówienia podlegające anulowaniu.

§3 Informacje o produktach

 1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia ze Sklepem umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Produktu, a także od wartości oraz wielkości Zamówienia. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. Sklep może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 5. Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą różnić się od cen obowiązujących w Sklepie Stacjonarnym.

§4 Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na Konto Klienta) lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany) codziennie przez 24 godziny na dobę przy czym ich realizacja nastąpi w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość chwilowych przerw w działaniu Sklepu Internetowego spowodowanych konserwacją, serwisem technicznym, aktualizacją bazy lub zwiększeniem funkcjonalności. Sklep będzie dokładał starań, aby wyżej wskazane przerwy były jak najmniej uciążliwe dla Klienta i trwały jak najkrócej.
 3. W celu złożenia zamówienia należy złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje, a w szczególności:
  1. zalogować się na Konto Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku Produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych Produktów;
  3. wybrać sposób dostarczenia Produktu, oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia Produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki (dotyczy Produktów o wielkości ponadnormatywnej, dla których istnieją ograniczenia co do wyboru sposobu przesyłki);
  4. w przypadku, gdy Zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru – wybrać z listy Punkt Odbioru, w którym Zamówienie zostanie odebrane;
  5. w przypadku, gdy Zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej: wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu. W przypadku wybrania dostawy przez Firmę Kurierską wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu Zamówienia;
  6. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur/ duplikatów/ faktur korygujących w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania Zamówienia dla zakupów bez rejestracji jako tzw. „gość”);
  7. wybrać formę płatności;
  8. zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności (dotyczy wyłącznie Klientów składających Zamówienie bez zakładania Konta Klienta);
  9. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoważny) albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” (lub równoważny)– w zależności od wyboru formy płatności; w przypadku złożenia Zamówienia przez Klientów bez wykorzystania Konta Klienta możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 4. Klient zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza Zamówienia.
 5. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia Klient zamawia co najmniej dwa Produkty, mogą one zostać wysłane przez Sklep w odrębnych paczkach. O podziale Zamówienia na kilka paczek Klient zostanie poinformowany w odrębnej wiadomości. Podział Zamówienia przez Sklep na kilka paczek nie powoduje zwiększenia kosztów dostawy zamawianych Produktów.
 6. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez niego oferty zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu lub Produktów. Złożenie Zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę”. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sklep niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 7. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, jednak nie później niż w terminie 7 dni, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w Koncie Klienta, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep Zamówienia złożonego przez Klienta. Następnie, jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji (w terminie maksymalnie 7 dni od wysłania potwierdzenia otrzymania przez Sklep Zamówienia złożonego przez Klienta). Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej. W przypadku, w którym Sklep nie potwierdzi w powyższym terminie (7 dni) przyjęcia Zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sklepem nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte Zamówienie zostaną̨ niezwłocznie zwrócone Klientowi według zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za Zamówienie z góry, Sklep jest uprawniony do anulowania Zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 3 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany na podany przez niego adres e-mail. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim, jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana w części, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą kwotę według zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 9. Sklep nie prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaży hurtowej. Sklep uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego Produktu lub kategorii Produktów, objętej jednym Zamówieniem. W razie potrzeby złożenia przez Klienta Zamówienia obejmującego większą liczbę̨ sztuk Produktu objętego Zamówieniem, Klient powinien skontaktować́ się ze Sklepem za pomocą̨ adresu e-mail: kontakt@gigikids.pl w celu ustalenia warunków realizacji Zamówienia hurtowego. Po uzgodnieniu przez Klienta i Sklep warunków realizacji Zamówienia hurtowego Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz ze wskazaniem indywidualnych kosztów dostawy (jeżeli dostawa ma być realizowana przez Sklep).
 10. W przypadku braku w magazynie zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup zamówionego Produktu od dostawców Sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 11. Jakiekolwiek zmiany Zamówienia są możliwe wyłącznie do momentu wysłania Zamówienia przez Sklep pod warunkiem potwierdzenia przez Sklep możliwości ich wprowadzenia. Zmiany do Zamówienia można zgłaszać wyłącznie poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@gigikids.pl.
 12. W przypadku zamówień pre-order lub zamówień specjalnych nie ma możliwości anulacji zamówienia po jego złożeniu.

§5 Dostawa i płatność

Dostarczenie Zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski w następujący sposób:

 1. na adres podany przez Klienta w Zamówieniu poprzez Firmę Kurierską,
  1. do Punktu Odbioru wskazanego przez Klienta w Zamówieniu,
  2. do Sklepu Stacjonarnego skąd Klient bezpośrednio odbiera Zamówienie.
 2. Zmiana adresu dostawy po złożeniu Zamówienia przez Klienta jest możliwa na wniosek Klienta wysłany na adres e-mail kontakt@gigikids.pl z zastrzeżeniem, że Sklep może nie uwzględnić zmiany adresu w sytuacji, kiedy Zamówienie zostało już wysłane do Klienta.
 3. Dostępne formy dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub wielkości Zamówienia, mogą też ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie.
 4. Koszt dostawy ponosi Klient chyba, że Sklep wprowadzi akcję promocyjną.
 5. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym mogą̨ być opłacone:
  1. z góry (przed odbiorem Zamówienia) – opcja dostępna dla Klientów posiadających Konto Klienta i niezarejestrowanych,
  2. przy odbiorze Zamówienia – opcja dostępna wyłącznie dla Klientów posiadających Konto Klienta.
 6. pne formy płatności zależne są od tego, czy Zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu, jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia Zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju Produktu i wartości Zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są widoczne w trakcie składania Zamówienia.
 7. Zamówienia opłacone z góry mogą być opłacone przez Klienta między innymi w następujących formach: przelewem, przelewem ekspresowym, szybkim przelewem, kartą płatniczą lub przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sklep. Klient może skorzystać z każdego sposobu dokonania płatności udostępnionego w Sklepie Internetowym w trakcie składania Zamówienia. Z każdego sposobu zapłaty Klient może skorzystać tylko raz w ramach danego Zamówienia.
 8. Płatność za Zamówienia opłacone przy odbiorze może być uiszczana:
  1. w przypadku odbioru w Sklepie Stacjonarnym: gotówką, kartą płatniczą;
  2. w pozostałych przypadkach: gotówką bądź kartą płatniczą jeżeli Punkt Odbioru bądź Firma Kurierska udostępnia taką możliwość.
 9. Klient nie ma możliwości zapłacić za część Zamówienia z góry a za część Zamówienia przy odbiorze.
 10. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sklepu.

§ 6 Czas realizacji Zamówień

 1. Sklep zamieszcza na Stronie Produktowej Sklepu Internetowego informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia (pod warunkiem prawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta). Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu Zamówienia bezpośrednio do Klienta (za pośrednictwem Firmy Kurierskiej) lub do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru bądź do Sklepu Stacjonarnego.
 2. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych Produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Produktu.
 3. Firmy Kurierskie oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach firm realizujących dostawę. Czas dostarczenia Zamówienia przez daną Firmę Kurierską  bądź firmę obsługującą Punkt Odbioru jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy i związany z regulaminem danej firmy.
 4. W przypadku zamówień PRE-ORDER czas realizacji może być wydłużono, na stronie każdego produktu PRE-ORDER jest podany przybliżony czas realizacji (miesiąc), w przypadku gdy sklep otrzyma informację od dostawcy, w osobnych wiadomościach przekaże zbliżony czas realizacji zamówienia.

§ 7 Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkty bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane Klienta składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sklep, Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty do Sklepu Stacjonarnego z opisem reklamacji.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, co nie wyłącza Klientowi możliwości złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sklep niezwłocznie zwróci należność uiszczoną przez Klienta za Zamówienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sklep, wedle swego wyboru, niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sklep może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za Produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady Produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sklepu za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za nabycie danego Produktu.

§ 8 Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora bądź przez inny podmiot trzeci (gwaranta).
 2. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty dostępne w Sklepie Internetowym czy Sklepie Stacjonarnym.
 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej Produktu lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta.
 4. Gwarancja (jeżeli jest nią̨ objęty sprzedany Produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5. W przypadku Produktu, na który producent, dystrybutor lub podmiot trzeci udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do podmiotu, który udzielił gwarancji;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu.
 6. Dowód zakupu Produktu oraz ważna karta gwarancyjna (względnie oświadczenie gwarancyjne gwaranta) są niezbędne do przyjęcia przez podmiot udzielający gwarancji reklamacji na podstawie gwarancji. Termin i zasady rozpatrywania reklamacji Produktu zgłoszonej na podstawie gwarancji określone są w treści dokumentu gwarancyjnego (względnie oświadczenia gwarancyjnego gwaranta).

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Klient (niezależnie od przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej) może zrezygnować z Zamówienia (w całości lub w części), jeśli składające się na nie Produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@gigikids.pl z informacją o rezygnacji z Zamówienia.
 2. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. od daty otrzymania zrealizowanego Zamówienia (wydania Produktu Konsumentowi);
  2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego Zamówienia – jeżeli Zamówienie było realizowane w częściach.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi wyłącznie w przypadkach określonych w aktualnie obowiązujących (na datę odstąpienia) przepisach prawa, między innymi w przypadkach w których przedmiotem Zamówienia jest:
  1. Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, niemożliwy po otwarciu do zwrotu z uwagi na ochronę zdrowia lub względy higieniczne;
  2. Produkt będący bielizną, kostiumem kąpielowym, odpakowanym smoczkiem, kosmetykiem, akcesorium kosmetycznym typu roller do twarzy, szczotka do włosów i ciała, środkiem higieny oraz artykułem higienicznym.
  3. Produkt będący nagraniami dźwiękowymi/wizualnymi lub programem komputerowym dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte przez Klienta.
 4. Odstąpienie od umowy zgodnie z  ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie w nim wskazanym (np. pismo wysłane pocztą na adres Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres  sklep@gigikids.pl. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu lub Produktów którego odstąpienie dotyczy na adres Sklepu Stacjonarnego jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność za Produkt zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, jego cech lub funkcjonowania. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep – Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.

§ 10 Zwrot należności Klientom

 1. Sklep dokonuje zwrotu należności zapłaconych przez Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych w przypadku:
  1. wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy;
  2. nieodebrania przez Klienta zamówionego Produktu lub Produktów;
  3. odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny Produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego;
  4. anulowania Zamówienia z przyczyn określony w niniejszym Regulaminie (§ 2 ust. 10 Regulaminu, § 4 ust. 8 Regulaminu);
  5. zrezygnowania z Zamówienia (§ 9 ust. 1 Regulaminu- pod warunkiem, że Klient opłacił Zamówienie. Zwrot należności następuje w całości lub w części w zależności od tego czy Klient zrezygnował z całości czy z części Zamówienia);
  6. braku potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sklep (§ 4 ust. 7 Regulaminu).
 2. W przypadku, o którym mowa w ust 1 lit. „a” powyżej  Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili zwrotnego otrzymania Produktu.
 3. Sklep dokona zwrotu płatności za Zamówienie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie wskaże na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Zamówienie zostało opłacone gotówką lub w inny sposób uniemożliwiający dokonanie zwrotu środków w ten sam sposób, a Klient nie wskaże Sklepowi numeru rachunku bankowego na który środki miałyby zostać zwrócone – zwrot środków nastąpi przy pomocy przekazu pocztowego.

§ 11 Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym (między innymi w procesie rejestracji Konta Klienta, w procesie składania Zamówienia), przetwarzane są przez Sklep (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów bądź korzystania z innych usług, które wymagają̨ podania danych osobowych. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Produktów stanowiących przedmiot Zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi np. newslettera.
 3. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 4. Szczegółowej postanowienia dotyczące przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Klienta znajdują się Polityce Prywatności oraz Polityce plików cookies, które są integralną częścią Regulaminu.

§ 12 Newsletter

 1. Klient może skorzystać z dobrowolnej i nieodpłatnej usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na adres e-mail podany przez Klienta treści marketingowych (informacje handlowe) dotyczących Sklepu (w tym treści dotyczące Produktów).
 2. Klient może zamówić subskrypcję newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta, w trakcie składania Zamówienia lub poprzez funkcjonalności dostępną w Koncie Klienta. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie samodzielnie za pośrednictwem funkcjonalności Konta lub przesyłając e-maila z rezygnacją na adres kontakt@gigikids.pl.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą różnić się od cen w Sklepie Stacjonarnym.
 2. Indywidualne ustawienia urządzenia, z którego korzysta Klient do przeglądania Produktów dostępnych na stronie internetowej Sklepu Internetowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktu na urządzeniu Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu (kolor, proporcje itp.).
 3. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sklepem w ramach Sklepu Internetowego jest prawo polskie.
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak między innymi: zmiana przepisów prawa; pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego; konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych; rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego; siła wyższa.
 6. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu bądź przesłania Klientom posiadającym Konto Klienta na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie Regulaminu. Klientom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 7. Zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.