Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji “Black Week 2023” w sklepie internetowym oraz  sklepie stacjonarnym.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Black Week 2023” (dalej zwaną „Promocją”) jest Prosta Forma Anna Getka z siedzibą ul. Roztocka 11/1 o4-189 Warszawa identyfikująca się numerem NIP 1132933640 dalej zwana „Organizatorem”.
2. Promocja zostanie przeprowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu w sklepie internetowym Gigi Kids, który dostępny jest pod adresem: www.gigikids.pl oraz w sklepie stacjonarnym Organizatora: Gigi Kids ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 11, 03-984 Warszawa
3. Promocja trwa od dnia 21 listopada 2023 r., a kończy się 26 listopada 2023 r.
4. Zakup Towarów po cenie promocyjnej jest możliwy od 21 listopada 2023r. do 26 listopada 2023 r., do północy.
5. W czasie obowiązywania Promocji “Black Week 2023” możliwe jest wydłużenie czasu realizacji zamówienia (przygotowania go do wysyłki) do 5 dni roboczych.
6. W czasie obowiązywania Promocji “Black Week 2023” nie obowiązuje promocja “Darmowa wysyłka”, co za tym idzie klient nawet po przekroczeniu progu minimalnego zamówienia dla darmowej wysyłki zostanie obciążony kosztami wysyłki.
6. Promocja obowiązuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Klienci i zasady Promocji

1. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Klientów sklepu internetowego www.gigikids.pl oraz Klientów sklepu stacjonarnego Organizatora.
3. Poprzez określenie „Klient” rozumie się: osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną, posiadającą ograniczone zdolności do czynności prawnych; osobę prawną; jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
4. Promocja polega na umożliwieniu Klientowi zakupu po cenie promocyjnej dowolnego produktu podlegającego Promocji spośród Towarów dostępnych na stronie internetowej i w sklepie stacjonarnym. Wysokość rabatu przydzielona w ramach Promocji zależna jest od kategorii, w której znajdują się produkty, biorące udział w Promocji “Black Week 2023”.
5. Promocja “Black Week 2023” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, które obowiązują lub będą obowiązywały w sklepie Organizatora w czasie jej trwania.
6. Z zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Promocji wyłączone są:
a) Wszystkie towary nie przecenione.
7. Towary objęte Promocją “Black Week 2023” nie podlegają dodatkowej obniżce cenowej.

Reklamacje i zwrot towarów

1. Wszystkie reklamacje dotyczące wad Towarów lub ich zwrotów w czasie trwania akcji “Black Week 2023” podlegają ogólnym przepisom prawa.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: https://www.gigikids.pl w zakładce regulamin promocji
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie reguluje Regulamin Sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 21 listopada 2023r.