Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w następujący sposób:

 1. Administrator danych lub Administrator- Administratorem danych osobowych użytkowników strony jest Gigi Kids ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 11, 03-984 Warszawa.
 2. Dane osobowe- wszystkie informacje o osobie fizycznej, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
 3. Polityka- niniejsza Polityka Prywatności.
 4. Klient- każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu.
 5. Konto Klienta- Klient, który poprzez rejestrację w sklepie utworzył Konto Klienta- jedną z funkcjonalności dostępnych w Sklepie przeznaczoną dla Klientów i prowadzoną pod unikalnym loginem i zabezpieczoną hasłem.
 6. Sklep- prowadzona przez Administratora platforma sprzedażowa- sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.gigikids.pl, a także pozostałe funkcjonalności udostępnione na stronie www.gigikids.pl.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§1 Administrator danych

Administratorem danych osobowych Klientów jest Gigi Kids ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 11, 03-984 Warszawa. Z Administratorem danych można kontaktować się:

 1. pod adresem korespondencyjnym na podany wyżej adres siedziby;
  1. pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@gigikids.pl.

§2 Przetwarzanie danych

 1. W związku z prowadzonym przez Administratora Sklepem oraz w związku z korzystaniem ze Sklepu przez Klientów- Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych oraz według zasad określonych w niniejszej Polityce.
 2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zakładaniu Konta Klienta. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to konieczne.
 3. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą – w sposób zgodny z przepisami.
 4. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do Państw Trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

§3 Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Klientów w zakresie korzystania przez nich ze Sklepu są przetwarzane według niżej wskazanych zasad.
  1. Dane osobowe wszystkich Klientów niezarejestrowanych tj. nieposiadających Konta Klienta, korzystających ze Sklepu (w tym np. adres IP) przetwarzane są przez Administratora:
 2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientowi treści gromadzonych w Sklepie- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu obsługi zakupów w Sklepie dokonywanych przez Klientów nieposiadających Konta Klienta- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celu obsługi reklamacji złożonej przez Klienta- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 5. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom, a także zapewnieniu poprawnego działania systemów wykorzystywanych do świadczenia tych usług – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych przez Sklep usług, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 6. w celach analitycznych i statystycznych- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług w Sklepie;
 7. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 8. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze- wówczas podstawą prawną przetwarzania są przedmiotowe obowiązki Administratora (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 9. w celach marketingowych Administratora- wówczas podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości promocji towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu bądź zgoda wyrażona przez Klienta (np. na przesyłanie newslettera) (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  1. Aktywność Klientów w Sklepie, jest rejestrowana w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
  2. Klienci, którzy  dokonują rejestracji w Sklepie w celu utworzenia Konta Klienta, proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi przedmiotowego konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta Klienta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego założenia. Podanie wszelkich pozostałych danych przez Klienta jest dobrowolne i służy wyłącznie ułatwieniu korzystania ze Sklepu oraz oferowanych przez niego funkcjonalności- dane takie mogą zostać usunięte przez Klienta w dowolnym momencie.
  3. Dane osobowe w przypadku Klientów posiadających Konto Klienta w Sklepie są przetwarzane:
 10. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta Klienta w Sklepie- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie dodatkowych danych podanych przez Klienta – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 11. w celu obsługi reklamacji złożonej przez Klienta- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 12. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom, a także zapewnieniu poprawnego działania systemów wykorzystywanych do świadczenia tych usług – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych przez Sklep usług, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 13. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Sklepie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 14. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 15. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze- wówczas podstawą prawną przetwarzania są przedmiotowe obowiązki Administratora (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 16. w celach marketingowych Administratora – wówczas podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości promocji towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu bądź zgoda wyrażona przez Klienta (np. na przesyłanie newslettera) (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 17. Dane osobowe Klientów w zakresie składania przez nich zamówień w Sklepie przetwarzane są według niżej wskazanych zasad.
  1. Złożenie zamówienia (zakupu towaru oferowanego w Sklepie) przez Klienta bądź Klienta posiadającego Konto Klienta wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych (takich jak np. imię i nazwisko, adres do doręczenia, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej). Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane:
 18. w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych przez Klienta dobrowolnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 19. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (np. wystawienie faktury VAT)- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 20. w celu obsługi reklamacji złożonej przez Klienta- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 21. w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które Klient może skierować do Sklepu w związku ze złożonym zamówieniem – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udzielaniu odpowiedzi na kierowane do Sklepu zgłoszenia lub zapytania;
 22. w celach analitycznych i statystycznych- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 23. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 24. Administrator udostępnia na stronie internetowej Sklepu bezpłatny formularz kontaktowy bądź dane kontaktowe do Sklepu (telefon, e-mail) umożliwiający przekazanie Administratorowi danych osobowych Klienta oraz opcjonalnie wiadomości elektronicznej jak również nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikami Sklepu. Korzystanie z formularza kontaktowego bądź wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres e-mailowy jak również kontakt telefoniczny ze Sklepem są dobrowolne. Powyższy kontakt Klienta ze Sklepem nie jest uzależniony od spełnienia przez Klienta jakichkolwiek formalności, w szczególności kontakt ten nie wymaga dokonania rejestracji oraz logowania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Klienta przy wykorzystaniu powyższego sposobu kontaktu jest zgoda wyrażona przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jak również uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności prawidłowej obsługi zapytań Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§4 Odbiorcy danych

 1. W związku z realizacją usług na rzecz Klientów i w zakresie w jakim jest to uzasadnione celem przetwarzania dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności działającym na zlecenie Administratora, takim jak na przykład: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym dla Sklepu usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy bądź firmy transportowe (dane będą przekazane w związku z realizacją zamówienia). Każdorazowo przekazanie danych, o których mowa w niniejszym akapicie odbywać się będzie na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia danych osobowych. W przypadku zgłoszenia reklamacji dane Klienta mogą zostać przekazane dystrybutorowi produktu, producentowi lub gwarantowi, w zależności od konkretnego towaru objętego uprawnieniami.
 2. Administrator zastrzega sobie również prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom publicznym (sądom, prokuraturze, policji) bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§5 Uprawnienia przysługujące Klientom

 1. Klientom, których dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. prawo do informacji, dostępu i kopii danych- na żądanie Klienta Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych (potwierdzenie przetwarzania danych osobowych przez Administratora), o celach i podstawach prawnych przetwarzania jak również przekazuje kopię przetwarzanych danych (art. 15 RODO);
  2. prawo do sprostowania lub uzupełnienia – na żądanie Klienta Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie (art. 16 RODO);
  3. prawo do usunięcia danych – na żądanie Klienta Administrator usuwa dane, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane (art. 17 RODO);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – na żądanie Klienta Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które Klient wyraził zgodę, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  5. prawo do przenoszenia danych – na żądanie Klienta Administrator, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt komputerowy. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego podmiotu (art. 20 RODO);
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w tym w celach marketingowych) – Klient lub osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych przez Sklep (art. 21 RODO):
 2. przetwarzanych w celach marketingowych bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,
 3. przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, przy czym sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  1. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody Klient, którego dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie (wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody) (art. 7 RODO);
  2. prawo do skargi – w przypadku uznania przez Klienta, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Klient może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Wnioski i żądania dotyczące realizacji praw podmiotów (Klientów), których dane są przetwarzane, można złożyć:
  1. w formie pisemnej na adres: ul Jana Nowaka Jeziorańskiego 11, 03-984 Warszawa.;
  2. drogą e-mailową na adres: kontakt@gigikids.pl.
 5. Wniosek/ żądanie powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy, tj. w szczególności zawierać:
  1. dane osoby składającej wniosek/ żądanie,
  2. informację z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych),
  3. informację jakich celów przetwarzania danych osobowych dotyczy żądanie.
 6. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania/ wniosku lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 7. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

§6 Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Sklep w celu realizacji umowy z Klientem będą przetwarzane przez okres obowiązywania tejże umowy.
 2. Dane osobowe przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sklepu, będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wcześniej Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania tych danych. Dane osobowe mogą być przetwarzane pomimo złożonego przez Klienta sprzeciwu jeżeli Sklep wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania danych, nadrzędnych wobec praw Klienta, lub koniecznych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, obrony stanowiska w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom.
 3. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane przez Sklep w oparciu o zgodę Klienta, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 4. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane przez Sklep dla celów wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych lub RODO), dane będą przetwarzane przez okres wynikający z takich przepisów.
 5. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane przez Sklep dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami- będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują przepisy RODO oraz polskie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące ochrony danych osobowych.
 2. Zasady określone w Polityce mogą ulec zmianie. Sklep poinformuje o zmianie Polityki nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmian, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej Sklepu.